VALVE STEMS

+

+

Additional information

Valve Stem – Metal (0.453 Hole)


Chrome Inner Mount Angle (60 Degree) Part#: 897290


Chrome Metal Inner Mount Part#: 897280


Flush Mount (Set of 4) Part#: 005016


Inner Mount (3 Piece Wheel) Part#: 897248


Inner Mount 90 Degree (2.50″ Long) Part#: 897272


Inner Mount 90 Degree (2.80″ Long) Part#: 897270


Inner Mount 90 Degree (3.30″ Long) Part#: 897271

MORE WHEEL & TIRE ACCESSORIES

SEARCH ELITE

CONTACT OUR WHEEL & TIRE EXPERTS

TAMPA

3901 Riga Blvd 

Tampa, FL 33619 

Tel: (813) 673-8393

MIAMI

 3880 w 104th St. suite 4

 Hialeah, FL 33018

Tel: (305) 200-1011

ATLANTA

6780 Green Industrial Way 

Morrow, GA 30260 

Tel: (770) 892-1665

CALIFORNIA

 123 Fake Street

 Fakey, CA 12345

Tel: (XXX) XXX-XXXX

TEXAS

2895 113th Street

Grand Prairie, TX 75050

Tel: (XXX) XXX-XXXX